De Klaver Compagnie  ontvangt (automatisch) bepaalde persoonsgegevens van jou doordat je gebruik maakt van onze website, onze dienstverlening en/of omdat je zelf deze gegevens aan ons verstrekt. Wij hechten veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens en gaan altijd zorgvuldig met deze gegevens om. Met dit privacystatement willen wij je daarom zo goed mogelijk inlichten over de gegevens die wij van jou verzamelen, de wijze waarop we jouw gegevens verzamelen en het doel van de verwerking van deze gegevens.

Algemeen
De registratie, opslag en verstrekking van persoonsgegevens door De Klaver Compagnie geschiedt met inachtneming van de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Persoonlijke gegevens
Als je gebruik maakt van een van onze diensten of contact met ons opneemt, dan kunnen wij de gegevens die je direct aan ons verstrekt verzamelen. Het gaat daarbij onder meer om jouw voornamen en achternaam, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, bankgegevens en alle overige informatie die je actief aan ons verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie of telefonisch. Daarbij kunnen we de informatie die we van jou hebben gekregen combineren met de informatie die we uit andere bronnen hebben verkregen. Hierdoor kunnen we de nauwkeurigheid en volledigheid van de informatie verbeteren. Daarnaast kunnen we ook informatie verzamelen met betrekking tot jouw gebruik van onze website(s). Wij verzamelen voornoemde persoonlijke gegevens van jou voor diverse doeleinden. Zo verzamelen we jouw gegevens om:

• jou te identificeren als persoon en je op de juiste manier aan te spreken met jouw naam;

• jouw vragen te kunnen verwerken en beantwoorden;

• de overeenkomst die we met jou hebben te kunnen uitvoeren;

• met jou te kunnen communiceren bij vragen of klachten;

• de statistieken voor het gebruik van onze website te maken en te analyseren;

• de gebruiksvriendelijkheid van onze website te verbeteren;

• een eventuele sollicitatie van jou te kunnen verwerken en afhandelen;

• te voldoen aan eventuele wettelijke verplichtingen, zoals het verzamelen van gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte;

• De Klaver Compagnie zal toestemming aan jou vragen om bepaalde gegevens te mogen delen. Hiervoor zullen we je vragen een toestemmingsverklaring te ondertekenen.

 Wij kunnen jouw persoonsgegevens delen met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en/of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Denk hierbij aan de situatie dat een gedeelte van de overeenkomst door een derde wordt uitgevoerd en het verstrekken van jouw persoonsgegevens aan die derde nodig is voor de goede uitvoering van die overeenkomst of de situatie dat het verstrekken van jouw persoonsgegevens aan een derde noodzakelijk is voor de afhandeling van jouw vraag of klacht. Jouw gegevens zullen in beginsel niet worden doorgegeven aan personen of instanties buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch nodig blijkt, zal dit alleen worden gedaan als het desbetreffende land een passend niveau van gegevensbescherming heeft.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens 
Tijdens onze dienstverlening verzamelen we ook gevoelige persoonsgegevens van jou, teneinde je zo goed mogelijk te kunnen begeleiden. Gevoelige persoonsgegevens die wij verzamelen zijn onder meer informatie over jouw gezondheid en eventuele andere informatie die je zelf aan ons verstrekt. Ook kunnen wij jouw burgerservicenummer (BSN) noteren als dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening.

Wij hebben niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij hiervoor toestemming is verkregen van de ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Om die reden raden wij ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens. Wij zullen deze gegevens dan verwijderen.

Geautomatiseerde besluitvorming
Wij nemen op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van De Klavercompagnie) tussen zit.

Bewaartermijn
Wij bewaren de verzamelde gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze gegevens oorspronkelijk werden verzameld of verwerkt. Voor zover er voor bepaalde doeleinden van de gegevensverwerking geen wettelijke bewaartermijn is bepaald, dan zullen wij deze gegevens nooit langer bewaren dan twee (2) jaar nadat de gegevens niet meer noodzakelijk zijn.

Cookies
Momenteel gebruiken we uitsluitend functionele cookies. Er zijn geen cookies die jouw gedrag analyseren of die ons verdere inzage geven in jouw internetgedrag.

Rechten
We wijzen je graag op jouw rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens die wij verzamelen en verwerken:

Recht op inzage 
Je hebt het recht om de persoonsgegevens die wij van jou verzamelen en verwerken op te vragen en in te zien. Wij zullen deze gegevens aan je toesturen als je daarom vraagt.                     

Recht op rectificatie en aanvulling
Je hebt het recht om jouw gegevens te laten corrigeren als deze fout zijn doorgegeven, in de tussentijd zijn veranderd of foutief zijn verwerkt. Wij zullen jouw gegevens aanpassen als je daarom vraagt.                                                                                                          

Recht op vergetelheid
Je hebt in een aantal gevallen het recht om jouw gegevens door ons te laten verwijderen. Hiervan zal sprake zijn als:

– wij jouw gegevens niet meer nodig hebben voor de doeleinden waarvoor wij jouw gegevens hebben verzameld of verwerkt; of
– jij zelf de eerder gegeven (uitdrukkelijke) toestemming voor het gebruik van jouw gegevens intrekt; of
– jij zelf bezwaar maakt tegen de verwerking van jouw gegevens, waarbij jouw bezwaar zwaarder weegt dan ons belang om jouw gegevens te verwerken of als jouw bezwaar zich richt tegen direct marketing;
– er niet (langer) een wettelijke grondslag aanwezig is voor de verwerking van jouw gegevens; of                                                           
– wij wettelijk verplicht zijn om jouw gegevens na een bepaalde tijd te wissen; of  
– jij jonger bent dan 16 jaar en jouw persoonsgegevens zijn verzameld via onze website.                                                                         

Recht op beperking van de verwerking
Je hebt het recht om de verwerking van jouw gegevens te beperken. Als aan ons wordt aangegeven dat we onjuiste gegevens gebruiken, dan zullen wij deze gegevens niet gebruiken zolang wij nog niet gecontroleerd hebben of deze gegevens wel kloppen. Ook zullen wij de verwerking van jouw gegevens beperken als de verwerking onrechtmatig is of niet meer nodig is, maar je ons hebt verzocht om de gegevens te bewaren. Hiervan kan sprake zijn als je deze gegevens later nog wil opvragen.                                                                                        

Recht op dataportabiliteit
Je hebt het recht om de persoonsgegevens te ontvangen die wij van jou hebben verzameld. Wij zullen deze gegevens aan je toesturen als je daarom vraagt.                                                                                                                                                                                                                         

Recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking
Wil je deze rechten uitoefenen? Neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens

Contact  
De Klaver Compagnie
www.deklavercompagnie.nl
info@deklavercompagnie.nl                                                                                                                                                                                  

Klacht
 Als je niet tevreden bent over de manier waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan, verzoeken wij je om eerst contact met ons op te nemen. Als wij samen niet tot een oplossing komen, kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.      

Aanpassen privacystatement
Wij behouden ons het recht voor om dit privacystatement aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.