Algemene voorwaarden Klaver Compagnie voor het leveren van zorg- en/of dienstverlening.

Artikel 1: Definities/Begripsbepalingen
1 De Klaver Compagnie, gevestigd te Breda, KvK-nr: 75930331 wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als zorg- en/of dienstverlener.
2 Cliënt: een natuurlijk persoon die zorg- en/of dienstverlening van De Klaver Compagnie ontvangt of zal ontvangen al dan niet vertegenwoordigd door diens belangenbehartiger of een ander bij de cliënt betrokkene voor zover de cliënt geen belangenbehartiger heeft.
3 Belangenbehartiger: De door cliënt aangewezen persoon die zonder wettelijke basis, doch op basis van een schriftelijke opdracht van de cliënt deze vertegenwoordigt en bijstaat in de behartiging van diens belangen.
4 Wettelijk vertegenwoordiger: echtgenoot, curator, bewindvoerder en/of mentor.
5 Medewerker: een persoon die werkt namens De Klaver Compagnie.
6 Indicatiebesluit: het besluit van een indicatieorgaan waarin is vastgelegd of, en zo ja, naar welke aard, omvang en duur een cliënt in aanmerking komt voor een of meer functioneel omschreven zorgaanspraken.
7 Zorg(verlening): (het verrichten van) handelingen op het gebied van zorg en ondersteuning van een cliënt.
8 Dienst(verlening): (het verrichten van) andere handelingen dan zorgverlening rechtstreeks betrekking hebbende op een cliënt.
9 Zorgarrangement: de overeengekomen zorg en diensten, afgeleid van het indicatiebesluit van de cliënt.
10 Persoonlijk ontwikkelingsplan: het document waarin de afspraken over de geleverde zorg/ondersteuning schriftelijk uitgewerkt worden. Het persoonlijke POP vormt een geheel met de overeenkomst. Hierna te noemen POP.
11 Zorg in Natura: zorg waarvoor de zorgaanbieder, De Klaver Compagnie, volgens de wettelijke regels vergoeding ontvangt voor de individuele cliënt. Hierna te noemen ZIN.
12 Persoonsgebonden budget: een bedrag dat door de gemeente aan cliënt op basis van een indicatiebesluit/beschikking is toegekend en waarmee de cliënt zelf zorg kan in kopen. Hierna te noemen PGB.
13 De zorg- en dienstverleningsovereenkomst: de individuele overeenkomst die tussen De Klaver Compagnie en cliënt schriftelijk wordt aangegaan en waarmee De Klaver Compagnie zich jegens de cliënt verbindt om zorg- en/of dienstverlening te verrichten op basis van PGB, tegen betaling of door ZIN te bieden.


Artikel 2 Toepasselijkheid
1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de zorg- en/of
dienstverleningsovereenkomst(en) tussen de cliënt en De Klaver Compagnie.
2 Naast deze algemene voorwaarden kunnen bijzondere voorwaarden van toepassing zijn die persoonlijk worden afgestemd met de cliënt. In het geval bijzondere voorwaarden afwijken van de algemene voorwaarden, gaan de bepalingen uit de bijzondere voorwaarden voor.
3 Afwijkingen van de algemene voorwaarden of bijzondere voorwaarden dienen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
4 Indien een bepaling uit de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar is dan laat dat de rest van de bepalingen onverlet. De Klaver Compagnie en de cliënt kunnen dan in overleg de nietige bepaling vervangen.
5 Wanneer er bij de cliënt onduidelijkheid bestaat over een bepaling uit de algemene voorwaarden dient de cliënt bij voorkeur schriftelijk om duidelijkheid te vragen bij De Klaver Compagnie. Indien dit niet binnen 10 dagen na verstrekking van de algemene voorwaarden gebeurt, gaat De Klaver Compagnie vanuit dat de algemene voorwaarden duidelijk zijn voor de cliënt en/of diens wettelijke vertegenwoordiger.


Artikel 2 Toepasselijkheid
1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de zorg- en/of
dienstverleningsovereenkomst(en) tussen de cliënt en De Klaver Compagnie.
2 Naast deze algemene voorwaarden kunnen bijzondere voorwaarden van toepassing zijn die persoonlijk worden afgestemd met de cliënt. In het geval bijzondere voorwaarden afwijken van de algemene voorwaarden, gaan de bepalingen uit de bijzondere voorwaarden voor.
3 Afwijkingen van de algemene voorwaarden of bijzondere voorwaarden dienen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
4 Indien een bepaling uit de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar is dan laat dat de rest van de bepalingen onverlet. De Klaver Compagnie en de cliënt kunnen dan in overleg de nietige bepaling vervangen.
5 Wanneer er bij de cliënt onduidelijkheid bestaat over een bepaling uit de algemene voorwaarden dient de cliënt bij voorkeur schriftelijk om duidelijkheid te vragen bij De Klaver Compagnie. Indien dit niet binnen 10 dagen na verstrekking van de algemene voorwaarden gebeurt, gaat De Klaver Compagnie vanuit dat de algemene voorwaarden duidelijk zijn voor de cliënt en/of diens wettelijke vertegenwoordiger.
6 De cliënt verstrekt op verzoek van De Klaver Compagnie een afschrift van het indicatiebesluit op basis waarvan zijn budget en/of de toekenningsbeschikking is toegekend, gewijzigd of ingetrokken.


Artikel 3 Overeenkomst
1 Het recht op zorg- en/of dienstverlening wordt van kracht na het aangaan van een zorg- en dienstverleningsovereenkomst tussen De Klaver Compagnie en de cliënt.
2 Een zorg- en dienstverleningsovereenkomst wordt schriftelijk aangegaan en komt tot stand na ondertekening door De Klaver Compagnie en cliënt.
3 De Klaver Compagnie start met de zorg en/of dienstverlening op de datum die is opgenomen in de zorgovereenkomst, tenzij anders wordt afgesproken met de instantie die de beschikking afgeeft. In dat geval wordt als ingangsdatum van de overeenkomst genomen de datum waarop de zorg en/of dienstverlening daadwerkelijk begonnen is.
4 In de zorg en dienstverleningsovereenkomst leggen De Klaver Compagnie en cliënt het overeen gekomen zorgafspraken en zorgarrangement vast.
5 Tenzij anders aangegeven, maken deze algemene en bijzondere voorwaarden uitdrukkelijk deel uit van de overeenkomst.


Artikel 4 Beëindiging en opzegging
1 De zorg- en dienstovereenkomst eindigt door:
a. Het verstrijken van de looptijd;
b. Het verlopen van het afgegeven indicatiebesluit/beschikking;
c. Het overlijden van de cliënt;
d. Opzegging van zorg- en/of dienstverlening;
e. Ontbinding van de zorgovereenkomst;
f. Een rechterlijke machtiging of andere titel op grond waarvan de cliënt gedwongen wordt opgenomen en de overeengekomen zorg- en/of dienstverlening als gevolg daarvan feitelijk langer dan zes weken wordt gestaakt.
g. In het geval van surseance of faillissement van de cliënt of De Klaver Compagnie.
2 De Klaver Compagnie kan de overeenkomst opzeggen op grond van zodanig zwaar wegende redenen, dat voortzetting van de zorg- en/of dienstverlening in redelijkheid niet kan worden verlangd.
Onder deze redenen wordt in ieder geval verstaan:
a. De cliënt zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet naleeft;
b. De cliënt weigert de medewerking te verlenen, die redelijkerwijs nodig is voor een goede uitvoering van de overeenkomst;
c. De cliënt of andere bij de cliënt betrokkenen gedragingen vertoont/vertonen jegens medewerkers of cliënten van De Klaver Compagnie, die voortzetting van de zorg- en/of dienstverlening niet meer mogelijk maken;
d. De omvang of zwaarte van de zorg- of dienstverlening door een gewijzigde (zorg)vraag zich zodanig ontwikkelt dat deze buiten de reikwijdte van de zorg- en/of dienstverleningsovereenkomst gaat vallen en De Klaver Compagnie en de cliënt geen afspraken kunnen maken over een aanpassing van de zorg- en/of dienstverleningsovereenkomst;
e. Op het moment dat De Klaver Compagnie, als gevolg van een niet aan De Klaver Compagnie verwijtbare omstandigheid, geen vergoeding meer ontvangt van de gemeente en/ of de zorgverzekeraar voor de uitvoering van de overeengekomen zorg- of dienstverlening en de cliënt deze ook niet voor eigen rekening afneemt.
f. De cliënt een betalingsachterstanden heeft van drie maanden; Indien de gewichtige reden (mede) gelegen is in het gedrag van de cliënt, mag van de Klaver Compagnie in beginsel verwacht worden dat hij alvorens tot opzegging over te gaan de cliënt concreet gewezen heeft op diens ongewenste gedrag, op wijziging van dat gedrag heeft aangedrongen, de cliënt ook de gelegenheid heeft geboden diens gedrag te wijzigen en ook heeft aangegeven dat indien dat niet gebeurt de
overeenkomst zal worden opgezegd.
g. De cliënt als gevolg van een rechterlijke machtiging of andere titel gedwongen wordt opgenomen in een instelling en de cliënt en De Klaver Compagnie geen overeenstemming kunnen krijgen over de beëindiging dan wel, indien relevant, aanpassing van de overeengekomen afspraken.
3 In de gevallen genoemd bij 4.2 kan opzegging door De Klaver Compagnie tegen elke dag van de kalendermaand geschieden, met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden, tenzij dringende, aan de cliënt onverwijld mee te delen redenen, onmiddellijke beëindiging van de overeenkomst rechtvaardigen. Opzegging met onmiddellijke ingang kan in ieder geval geschieden in de in 4.2 sub e en g genoemde gevallen.
4 Als op grond van artikel 4.2 of artikel 4.3 De Klaver Compagnie overweegt de zorgovereenkomst eenzijdig op te zeggen maakt De Klaver Compagnie haar motieven mondeling kenbaar aan de cliënt en wordt de cliënt alsnog in de gelegenheid gesteld binnen een gezamenlijk vastgestelde termijn aan zijn/haar verplichtingen te voldoen. Indien binnen deze vastgestelde termijn niet aan verplichtingen voldaan wordt, wordt het besluit de zorgovereenkomst eenzijdig op te zeggen schriftelijk aan de cliënt medegedeeld.
5 De Klaver Compagnie behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen. Indien De Klaver Compagnie deze algemene voorwaarden wijzigt, kan de cliënt de overeenkomst opzeggen tegen de dag waarop de wijziging van algemene voorwaarden in werking treedt.
6 Opzegging dient schriftelijk te gebeuren, zowel door De Klaver Compagnie als de cliënt.
7 De Klaver Compagnie en de cliënt zullen met elkaar in overleg treden over aanpassing van de zorg en dienstverleningsovereenkomst, indien de omstandigheden daartoe aanleiding geven. Van dergelijke omstandigheden is in ieder geval sprake indien:
a. De cliënt op grond van een rechterlijke machtiging of andere titel gedwongen wordt opgenomen in een instelling.
b. De Klaver Compagnie geheel of gedeeltelijk geen vergoeding meer krijgt van de cliënt, gemeente of zorgverzekeraar voor de overeengekomen zorg- en/of dienstverlening.
c. Om andere redenen de omvang of zwaarte van de zorg- of dienstverlening door een gewijzigde (zorg)vraag zich zodanig ontwikkelt dat deze geheel of gedeeltelijk buiten de reikwijdte van de overeenkomst gaat vallen.
8 De Klaver Compagnie zal bij opzegging door De Klaver Compagnie van de overeenkomst naar zijn vermogen behulpzaam zijn bij het vinden van een alternatief voor de cliënt.


Artikel 5 Indicatie
1 De cliënt die ZIN ontvangt of met een PGB zorg inkoopt, dient over een geldig indicatiebesluit te beschikken. Dit is de verantwoordelijkheid van de cliënt.
2 Indien de zorgvraag zich naar aard en omvang zodanig ontwikkelt dat De Klaver Compagnie zijn inziens geen verantwoorde zorg kan leveren binnen de grenzen van het indicatiebesluit/beschikking, vraagt de cliënt, dan wel zijn wettelijk vertegenwoordiger, op gemotiveerd schriftelijk verzoek van De Klaver Compagnie binnen vijf werkdagen daaropvolgend een nieuwe indicatiebesluit/beschikking
aan bij het indicatieorgaan/gemeente. De Klaver Compagnie kan op verzoek ondersteunen bij het aanvragen van een nieuwe indicatie.
3 De cliënt of zijn wettelijk vertegenwoordiger vraagt uiterlijk acht weken voor de vervaldatum van het indicatiebesluit een herindicatie aan. De Klaver Compagnie kan op verzoek ondersteunen bij het aanvragen van een nieuwe indicatie.


Artikel 6 Zorg- en/of dienstverlening
1 De Klaver Compagnie biedt de cliënt zorg- en/of dienstverlening overeenkomstig de eisen van goede zorgverlening en de geldende normen van professionaliteit, kwaliteit en wetenschap.
2 De Klaver Compagnie handelt conform wet- en regelgeving, waaronder de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. De Klaver Compagnie verbindt zich voorts tot geheimhouding van al hetgeen in het kader van de zorg- en dienstverlening plaatsvindt en waarvan De Klaver Compagnie kan vermoeden dat dit van vertrouwelijke aard kan zijn. De Klaver Compagnie zal haar medewerkers, vrijwilligers en stagiaires eenzelfde geheimhoudingsplicht opleggen.


Artikel 7 Informatie
1 De Klaver Compagnie geeft aan cliënt algemene informatie over de zorg en/of dienstverlening en specifieke informatie over de inhoud van de te verrichten zorg en diensten waarover de cliënt redelijkerwijze dient te beschikken. De Klaver Compagnie geeft de informatie schriftelijk als de cliënt daarom vraagt.
2 De informatie is begrijpelijk en passend bij de leeftijd en het bevattingsvermogen van de cliënt. De informatie staat in juiste verhouding tot de aard van de zorg- en/of dienstverlening die de cliënt krijgt en waarvan hij/zij met in achtneming van zijn beperkingen redelijkerwijs op de hoogte moet zijn.
3 Als de cliënt geen informatie wil ontvangen, respecteert De Klaver Compagnie dit, behalve indien het belang dat de cliënt daarbij heeft niet opweegt tegen het nadeel dat daaruit voor hemzelf of voor anderen kan voortvloeien.
4 Bij het aangaan van de overeenkomst verstrekt De Klaver Compagnie de algemene voorwaarden, privacy statement en klachtenregeling.


Artikel 8 POP en toestemming
Het POP bevat specifieke inhoudelijke afspraken over de wijze waarop de zorgvraag beantwoord wordt.
8.1 Afspraken:
a. Binnen vier weken na de aanvangsdatum, van de overeenkomst wordt in overleg en in overeenstemming met de cliënt een POP opgesteld. De afspraken over de uitwerking van het zorgarrangement worden neergelegd in het POP. Door instemming met het POP heeft de cliënt toestemming voor de uitvoering van alle handelingen die deel uitmaken va het POP.
b. Client verklaart het POP te zullen ondertekenen. Na ondertekening maakt het POP deel uit van deze overeenkomst.
c. Het POP bevat in ieder geval de volgende elementen:

  • Een beschrijving van het persoonsbeeld.
  • Een beschrijving van het perspectief en de ondersteuningsvraag.
  • De gewenste resultaten en eventuele afspraken die hieruit worden afgeleid.

d. Het POP wordt na vaststelling periodiek (minimaal eens in de drie maanden) geëvalueerd en in overleg met de cliënt indien nodig aangepast.
e. Het POP komt in overleg met en met instemming van de cliënt tot stand. Door instemming met het POP geeft de cliënt toestemming voor de uitvoering van alle handelingen die deel uitmaken van het POP.
f. Indien De Klaver Compagnie het voor de goede uitvoering van de overeenkomst van belang of noodzakelijk acht dat de zorgverlening op een andere plaats geschiedt dan in de overeenkomst of het POP is aangegeven, overlegt De Klaver Compagnie hier vooraf over met de cliënt.
g. In geval van een kortdurend zorgarrangement kan De Klaver Compagnie afwijken van de in artikel omschreven uitwerking in een POP.
8.2 Algemene bepalingen inzake het POP:
a. Te allen tijde wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen en behoeften van de cliënt.
b. De cliënt verstrekt aan De Klaver Compagnie alle informatie die nodig is voor de opstelling en uitvoering van het POP.
c. De Klaver Compagnie kan het POP in overleg en in overeenstemming met de cliënt tussentijds wijzigen.
d. De cliënt kan De Klaver Compagnie verzoeken het POP tussentijds te wijzigen. Voor een wijziging op verzoek van de cliënt is de instemming van De Klaver Compagnie noodzakelijk.

Artikel 9 Verplichtingen van de cliënt
1 Cliënt verleent naar beste kunnen de medewerking die redelijkerwijs nodig is voor het uitvoeren van de overeenkomst.
2 Cliënt is gehouden alle gegevens en schriftelijke stukken, die De Klaver Compagnie naar redelijkheid nodig heeft voor het goed uit voeren van de zorg/dienstverlening, tijdig ter beschikking te stellen.
3 Cliënt is verplicht De Klaver Compagnie tijdig te informeren over feiten en omstandigheden die voor de uitvoering van de zorg- en/of dienstverlening van belang kunnen zijn.
4 Cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter hand gestelde gegevens en schriftelijke stukken.


Artikel 10 Dossiervorming, registratie, geheimhouding, privacy
1 De registratie, opslag en verstrekking van persoonsgegevens door De Klaver Compagnie geschiedt met inachtneming van de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna te noemen AVG).
2 De Klaver Compagnie heeft een eigen privacyreglement opgesteld. Elke cliënt krijgt een exemplaar hiervan bij het ondertekenen van de overeenkomst van zorg- en dienstverlening. Hierin staat beschreven welke gegevens van cliënten bewerkt worden, onder welke voorwaarden. Ook staat beschreven wie recht op inzage heeft en hoe hiertoe een afspraak gemaakt kan worden.


Artikel 11 Klachten
1 Indien de cliënt zich niet kan vinden in aspecten rond de zorg- en/of dienstverlening door De Klaver Compagnie, verdient het de voorkeur dat partijen in onderling overleg een oplossing voor het gerezen probleem trachten te vinden.
2 De cliënt kan klachten over de zorg- en/of dienstverlening over De Klaver Compagnie zowel mondeling als schriftelijk kenbaar maken.
3 De Klaver Compagnie is aangesloten bij Klachtenportaal Zorg.


Artikel 12 Aansprakelijkheid
1 Een eventuele aansprakelijkheid van De Klaver Compagnie is altijd beperkt tot hetgeen in deze algemene voorwaarden is geregeld.
2 De Klaver Compagnie is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat door of namens de Wederpartij onjuiste en/of onvolledige gegevens aan De Klaver Compagnie is verstrekt.
3 De aansprakelijkheid van De Klaver Compagnie is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag dat haar verzekeraar in dat geval uitkeert, of als er geen uitkering van de verzekering plaatsvindt, tot het gefactureerde bedrag voor de (deel)opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft over de laatste twee kalendermaanden.
4 Ingeval aansprakelijkheid wordt aangenomen, dan is De Klaver Compagnie uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Hieronder wordt verstaan: (1) de redelijke kosten om de oorzaak en omvang van de schade vast te stellen, (2) indien van toepassing, de redelijke kosten die gemaakt zijn om de gebrekkige prestatie van De Klaver Compagnie op te lossen, voor zover deze aan De Klaver Compagnie toegerekend kan worden, en (3) de redelijke kosten die gemaakt zijn om de
schade te voorkomen of beperken. De Wederpartij moet dan wel kunnen aantonen dat deze kosten ook daadwerkelijk hebben geleid tot beperking van de directe schade.
5 De Klaver Compagnie is nooit aansprakelijk voor indirecte schade. Hieronder wordt onder andere verstaan: gevolgschade, gederfde winst en schade ten gevolge van bedrijfsstagnatie.
6 De beperkingen van de aansprakelijkheid van De Klaver Compagnie zijn niet van toepassing als De Klaver Compagnie de schade heeft veroorzaakt met opzet of door grove schuld.
7 De wederpartij vrijwaart De Klaver Compagnie, en door De Klaver Compagnie ingeschakelde derden, voor eventuele aansprakelijkheden ten opzichte van derden, die schade lijden door de uitvoering van de Overeenkomst.


Artikel 13 Betaling, eigen bijdrage
1 Bij levering van zorg- en dienstverlening op basis van ZIN ontvangt De Klaver Compagnie de kosten van de overeengekomen zorg- en dienstverlening van de gemeente of instantie waarmee De Klaver Compagnie de aanbesteding overeengekomen is.
2 De Klaver Compagnie heeft eigen betalingsvoorwaarden opgesteld. Deze betalingsvoorwaarden zijn bijgevoegd achter de algemene voorwaarden.


Artikel 14 Arbeidsomstandigheden
De Klaver Compagnie verleent hoofdzakelijk zorg- en/of dienstverlening in de privéwoning van de cliënt. Naast de ARBO Wetgeving kunnen ten aanzien van de arbeidsomstandigheden nadere voorwaarden en eisen worden gesteld.


Artikel 15 (Intellectuele) eigendomsrechten
1 Met betrekking tot de door of namens De Klaver Compagnie uitgebrachte adviezen en/of publicaties ter zake de zorg- en/of dienstverlening berusten de intellectuele eigendomsrechten bij De Klaver Compagnie. De mede met advisering omtrent de zorg- en/of dienstverlening verband houdende stukken die door de cliënt aan De Klaver Compagnie zijn overhandigd, blijven eigendom van de cliënt.


Artikel 16 Beheer financiële middelen
De Klaver Compagnie is niet verantwoordelijk voor de financiën van de cliënt. De Klaver Compagnie kan op aanvraag of met de cliënt overeengekomen wel adviezen of ondersteuning geven, hierin blijft de verantwoordelijkheid bij de cliënt.


Artikel 17 Toepasselijke recht
1 Deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn, worden beheerst door het Nederlandse recht.
2 Geschillen naar aanleiding van deze algemene en/of bijzondere voorwaarden en de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden behandeld door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin De Klaver Compagnie is gevestigd.


Artikel 18 Annulering
1 Te leveren zorg en diensten kunnen, tenzij anders overeengekomen, met een minimale annuleringstermijn van vierentwintig uur voor het overeengekomen aanvangstijdstip van de uitvoering van de werkzaamheden, door de cliënt worden geannuleerd. De Klaver Compagnie zal de overeengekomen zorg en diensten dan niet leveren, behalve indien het belang dat de cliënt daarbij heeft niet opweegt tegen het nadeel dat daaruit voor hemzelf of anderen kan voortvloeien.
2 In geval van niet tijdige annulering brengt De Klaver Compagnie de volledige kosten in rekening, tenzij anders overeengekomen.


Artikel 19 Wijzigingen
1 Deze algemene voorwaarden en de op grond daarvan van toepassing zijnde voorschriften en regelingen kunnen door De Klaver Compagnie worden gewijzigd. Wijzigingen treden 30 dagen na de dag waarop ze aan cliënt zijn medegedeeld in werking, tenzij in de bekendmaking een latere datum
van inwerkingtreding is vermeld.
2 Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds bestaande overeenkomsten.


Artikel 20 Slot
1 Deze algemene voorwaarden treden in werking op 26-09-2019.
2 Deze algemene voorwaarden kunnen worden aangehaald als: Algemene Voorwaarden met betrekking tot zorg- en/of dienstverlening van De Klaver Compagnie.


Betalingsvoorwaarden
Artikel 1 Toepasselijkheid

1 Deze bijzondere voorwaarden zijn in ieder geval van toepassing op:
a. de cliënt met een Persoonsgebonden budget (PGB);
b. de cliënt met particuliere financiering anders dan een PGB;
c. de cliënt die naast ZIN overige zorg-of diensten van De Klaver Compagnie afneemt, waarvoor ZIN of het PGB geen financiering bieden.
2 In afwijking van artikel 1.8 van de Algemene voorwaarden komen de ondersteuningsafspraken tot stand op basis van de vraag van cliënt. De cliënt met een PGB verstrekt op verzoek van de zorgaanbieder een afschrift van de beschikking op basis waarvan zijn PGB is toegekend.


Artikel 2 Aanbieding
1 Alle door De Klaver Compagnie gedane aanbiedingen en/of offertes met betrekking tot het verlenen van zorg/advies en dienstverlening zijn vrijblijvend.
2 De Klaver Compagnie is eerst dan gebonden na ondertekening van de overeenkomst door De Klaver Compagnie en cliënt.


Artikel 3 Tarieven
1 In de overeenkomst worden het ten aanzien van de zorgafspraken overeengekomen aantal uren en het bijbehorende uurtarief opgenomen. Tussentijdse wijziging, behoudens het bepaalde in artikel 3.3., is niet mogelijk, tenzij de cliënt en De Klaver Compagnie hiermee schriftelijk instemmen.
2 Voor zover op het overeengekomen zorg /ondersteuning op basis van ZIN is, bepaalt de Gemeente het uurtarief. De Klaver Compagnie hanteert de afspraken van de gemeenten waarmee De Klaver Compagnie een aanbesteding/contract heeft.
3 Voor zover op het overeengekomen zorg/ondersteuning op basis van PGB is, overlegt De Klaver Compagnie het uurtarief met de cliënt.
4 Voor de overeengekomen afspraken met scholen, instellingen voor gastlessen, trainingen en advies hanteert De Klaver Compagnie een zelf bepaald tarief.
5 Voor ondersteuning bij verliesbegeleiding hanteert De Klaver Compagnie een zelf bepaald tarief, hulpvrager ontvangt een nota met tarief.
6 De prijzen en tarieven van de overeengekomen zorgafspraken worden jaarlijks aangepast aan de loon- en kostenontwikkelingen. Bij aanbesteding gemeenten bepaalt gemeente het tarief.


Artikel 4 Factuur en betaling
1 De Klaver Compagnie brengt de kosten, binnen vier weken na het einde van de maand waarin de zorg en/of dienstverlening is geleverd, op een gespecificeerde factuur bij cliënt in rekening. Bij aanbesteding met gemeente, bepaalt de gemeente hoe de facturering moet verlopen.
2 De in artikel 4.1 genoemde factuur dient binnen veertien dagen na dagtekening te zijn voldaan. De Klaver Compagnie kan aangeven op welke wijze een factuur dient te worden voldaan.
3 Indien binnen de termijn van dertig dagen de factuur niet is voldaan, is de cliënt automatisch in verzuim en vanaf de vervaldatum van de factuur de wettelijke rente over het te vorderen bedrag verschuldigd aan De Klaver Compagnie.
4 De Klaver Compagnie kan een automatische incasso verlangen.
5 De Klaver Compagnie is gerechtigd alle heffingen en toeslagen die van overheidswege verplicht zijn, in rekening te brengen.

.
Betalingsvoorwaarden
Artikel 1 Toepasselijkheid

1 Deze bijzondere voorwaarden zijn in ieder geval van toepassing op:
a. de cliënt met een Persoonsgebonden budget (PGB);
b. de cliënt met particuliere financiering anders dan een PGB;
c. de cliënt die naast ZIN overige zorg-of diensten van De Klaver Compagnie afneemt, waarvoor ZIN of het PGB geen financiering bieden.
2 In afwijking van artikel 1.8 van de Algemene voorwaarden komen de ondersteuningsafspraken tot stand op basis van de vraag van cliënt. De cliënt met een PGB verstrekt op verzoek van de zorgaanbieder een afschrift van de beschikking op basis waarvan zijn PGB is toegekend.


Artikel 2 Aanbieding
1 Alle door De Klaver Compagnie gedane aanbiedingen en/of offertes met betrekking tot het verlenen van zorg/advies en dienstverlening zijn vrijblijvend.
2 De Klaver Compagnie is eerst dan gebonden na ondertekening van de overeenkomst door De Klaver Compagnie en cliënt.


Artikel 3 Tarieven
1 In de overeenkomst worden het ten aanzien van de zorgafspraken overeengekomen aantal uren en het bijbehorende uurtarief opgenomen. Tussentijdse wijziging, behoudens het bepaalde in artikel 3.3., is niet mogelijk, tenzij de cliënt en De Klaver Compagnie hiermee schriftelijk instemmen.
2 Voor zover op het overeengekomen zorg /ondersteuning op basis van ZIN is, bepaalt de Gemeente het uurtarief. De Klaver Compagnie hanteert de afspraken van de gemeenten waarmee De Klaver Compagnie een aanbesteding/contract heeft.
3 Voor zover op het overeengekomen zorg/ondersteuning op basis van PGB is, overlegt De Klaver Compagnie het uurtarief met de cliënt.
4 Voor de overeengekomen afspraken met scholen, instellingen voor gastlessen, trainingen en advies hanteert De Klaver Compagnie een zelf bepaald tarief.
5 Voor ondersteuning bij verliesbegeleiding hanteert De Klaver Compagnie een zelf bepaald tarief, hulpvrager ontvangt een nota met tarief.
6 De prijzen en tarieven van de overeengekomen zorgafspraken worden jaarlijks aangepast aan de loon- en kostenontwikkelingen. Bij aanbesteding gemeenten bepaalt gemeente het tarief.


Artikel 4 Factuur en betaling
1 De Klaver Compagnie brengt de kosten, binnen vier weken na het einde van de maand waarin de zorg en/of dienstverlening is geleverd, op een gespecificeerde factuur bij cliënt in rekening. Bij aanbesteding met gemeente, bepaalt de gemeente hoe de facturering moet verlopen.
2 De in artikel 4.1 genoemde factuur dient binnen veertien dagen na dagtekening te zijn voldaan. De Klaver Compagnie kan aangeven op welke wijze een factuur dient te worden voldaan.
3 Indien binnen de termijn van dertig dagen de factuur niet is voldaan, is de cliënt automatisch in verzuim en vanaf de vervaldatum van de factuur de wettelijke rente over het te vorderen bedrag verschuldigd aan De Klaver Compagnie.
4 De Klaver Compagnie kan een automatische incasso verlangen.
5 De Klaver Compagnie is gerechtigd alle heffingen en toeslagen die van overheidswege verplicht zijn, in rekening te brengen.


Artikel 5 Incasso
Is de cliënt in gebreke of verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening in of buiten rechte voor rekening van de cliënt.


Artikel 6 Einde overeenkomst bij PGB
Deze bepaling is van toepassing op de cliënt als bedoeld in artikel 1.1. sub a. van de bijzondere voorwaarden.
1 In aanvulling op artikel 5 van de Algemene voorwaarden geldt voor de cliënt met een PGB dat de overeenkomst eindigt bij het intreden van de volgende omstandigheden:
a. Intrekking van de toekenningsbeschikking door gemeente, de overeenkomst eindigt. In dat geval met ingang van de dag van intrekking;
b. Wijziging van de toekenningsbeschikking door gemeente. De overeenkomst eindigt met ingang van de dag van wijziging. Als cliënt kan aantonen aan De Klaver Compagnie dat hij op grond van de gewijzigde beschikking aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, kan de overeenkomst worden
voortgezet;
c. Bij herindicatie tijdens de looptijd van de overeenkomst.
2 Cliënt dient De Klaver Compagnie altijd te informeren over het intrekken, het wijzigen van de toekenningsbeschikking, alsmede over de herindicatie.
3 Cliënt kan bij aanpassing van de prijzen en tarieven als bedoeld in artikel 3.3 van de bijzondere voorwaarden de overeenkomst opzeggen met inachtname van een opzegtermijn van twee maanden. Indien de verhoging van het tarief ingaat binnen een termijn die korter is dan twee maanden kan de cliënt de overeenkomst opzeggen met ingang van de datum waarop de verhoging
van het tarief van kracht wordt.


Artikel 7 Particuliere financiering
Deze bepaling is van toepassing op de cliënt als bedoeld in artikel 1.1. sub b. en c. van de bijzondere voorwaarden. Cliënt kan bij aanpassing van de prijzen en tarieven als bedoeld in artikel 3.3 van de bijzondere voorwaarden de overeenkomst opzeggen met inachtname van een opzegtermijn van twee maanden. Indien de verhoging van het tarief ingaat binnen een termijn die korter is dan twee maanden kan de cliënt de overeenkomst opzeggen met ingang van de datum waarop de verhoging van het tarief van kracht wordt.